Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden BVG Agency

Artikel 1: Definities

1.1. Gebruiker: Barneveld en van Geloven, hierna te noemen BVG Agency , ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 58414606

1.2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan BVG Agency de opdracht heeft gegeven tot de verrichting van werkzaamheden, alsmede diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden;

1.3. Informatiedragers: Magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, één en ander in de meest ruime betekenis van het woord.

1.4. Proeven: alle uitingen voortkomend uit de uitvoering van tussen de opdrachtgever en BVG Agency gesloten overeenkomsten, voorafgaande aan het uiteindelijke product en bedoeld om het proces van uitvoering en de voortgang daarvan inzichtelijk te maken.

1.5. Modellen: Objecten en databestanden die tijdens de uitvoering van tussen de opdrachtgever en BVG Agency gesloten overeenkomsten ontstaan en ten grondslag liggen aan of gebruikt worden voor het uitvoeren van genoemde overeenkomsten.

1.6. Concept Art: Beschrijving van de inhoud van een audiovisuele productie, in beeld of woord, waarin specifiek op de volgorde van gebeurtenissen en de uitvoering daarvan wordt ingegaan.

1.7. Bronbestanden: Digitale bestanden welke ten grondslag liggen aan de uitvoering van de overeenkomst of tijdens de uitvoering zijn ontstaan.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en BVG Agency gesloten overeenkomsten, indien en voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is.

2.2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen beide partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 3: Begrotingen

3.1. Begrotingen zijn te allen tijde indicatief. Begrotingen worden uitgebracht op basis van de op dat moment beschikbare gegevens, zoals verstrekt door de aanvrager.

3.2. De daadwerkelijk te factureren kosten zijn afhankelijk en gebaseerd op de daadwerkelijk gemaakte uren, kosten en overige activiteiten, die hebben bijgedragen bij de totstandkoming van het resultaat.

3.3. Begrotingen zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als een “vaste-prijs”-aanbieding.

3.4. Wijzigingen in opdracht, danwel opleverspecificaties of andere te verrichten werkzaamheden verzocht door de opdrachtgever of werkzaamheden noodzakelijk geworden door aanpassingen aan de opdracht of onderdelen daarvan, leiden tot afwijkingen t.o.v. de opgestelde begroting.

Artikel 4: Offertes

4.1. Offertes worden geacht gebaseerd te zijn op de gegevens zoals bekend tijdens het uitbrengen van de offerte.

4.2. Voor werkzaamheden, waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.

4.3. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten van de offerte in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Samengestelde aanbieding

5.1. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen een overeenkomstig gedeelte van de in het aanbod vermelde prijs.

Artikel 6: Prijswijzigingen

6.1. Extra bewerkelijke producties of animaties, onduidelijke omschrijvingen, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van levering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die BVG Agency tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

6.2. Wijzigingen in de oorspronkelijke specificaties van de opdracht, door of namens de opdrachtgever, daaronder begrepen gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen, schetsen, proeven of storyboards, zijn grond voor aanpassing van de prijs.

Artikel 7: Betalingen

7.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden in 2 fases, 50% als voorschot op de verrichte werkzaamheden en 50% binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door BVG Agency aan te geven wijze in valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Facturatie zal plaatsvinden na voltooiing van een in de offerte vastgelegde mijlpaal.

7.2. BVG Agency verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, wanneer niet op basis van een overeengekomen vergoeding wordt gewerkt.

7.3. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van BVG Agency zekerheid te stellen voor de voldoening voor de krachtens de overeenkomst aan BVG Agency te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat BVG Agency daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later ontstane onvoldoende zekerheid zal op eerste verzoek van BVG Agency tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden. BVG Agency is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, de uitvoering van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet gegeven kan worden.

7.4. Betalingen dienen binnen twee weken na factuurdatum bij geschreven te worden op het op de opdrachtbevestiging vermelde rekeningnummer van BVG Agency.

7.5. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor de advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van €100,00.

Artikel 8: Annulering

8.1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat BVG Agency met de uitvoering van de opdracht is begonnen, mits hij de hierdoor voor BVG Agency ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden in elk geval begrepen de kosten die BVG Agency ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

8.2. De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn; -in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; -bij faillissement of surseance van betaling van hemzelf dan wel zijn onderneming; -bij liquidatie van zijn bedrijf.

8.3. De opdrachtgever zal de door het verzuim ontstane schade van BVG Agency vergoeden, daaronder worden begrepen de schade zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, alsmede de door BVG Agency geleden verliezen en gederfde winst.

8.4. BVG Agency heeft in de gevallen, genoemd in lid 2 van dit artikel en in artikel 6 lid 4, het recht zonder sommatie of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 9: Planningen

9.1. Verstrekte planningen, milestones, opleverdata, reviewmomenten etc. zijn indicatief en zijn aan wijzigingen onderhevig.

9.2. Factoren zoals aanpassingen in de opdrachtspecificaties, wijzigingsaanvragen, aanvullende aanvragen etc. leiden tot verschuiving in de planning en opleverdata.

9.3. Verschuiving in planning, gerelateerd aan aanpassingen of andere verzoeken van de opdrachtgever, kunnen tot gevolg hebben dat een opdracht de ingeplande en beschikbare productiecapaciteit overschrijdt. Indien dit het geval is, kan dit leiden tot vertraagde responsetijd op aanvragen van de opdrachtgever en vertraagde uitvoering van de werkzaamheden tot gevolg hebben.

Artikel 10: Productie op locatie

10.1. Indien werkzaamheden op een externe locatie (bijv. filmset of kantoor van de opdrachtgever) worden uitgevoerd, is het de opdrachtgever niet toegestaan om personeelsleden of onderaannemers van BVG Agency opdrachten aan te bieden zonder kennisgeving aan, en met schriftelijke toestemming van BVG Agency.

Artikel 11: Levering

11.1. Iedere levering van zaken van BVG Agency aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft gedaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. Deze bepaling is ook van toepassing op de licentie tot gebruik zoals beschreven in Artikel 12 lid 3.

11.2. De binding van BVG Agency aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de opdracht of de uitvoering daarvan wenst of het bepaalde in lid 1 van Artikel 11 niet nakomt of bij niet-naleving van het bepaalde van Artikel 6 lid 4, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud BVG Agency in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de door hen planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.

11.3. Na een eerste oplevering van een product heeft opdrachtgever recht op twee correctierondes. Eventuele gewenste wijzigingen mogen niet van een dusdanige aard zijn dat daarmee de aard en of uitvoer van de opdracht wezenlijk anders wordt. Eventuele verdere aanpassingen geschieden op basis van nacalculatie waarbij BVG Agency een uurtarief hanteert van €125 (honderdvijfentwintig) Euro per uur, ongeacht de aard van de aanpassingen.

Artikel 12: Onderzoek bij aflevering

12.1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of BVG Agency de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden BVG Agency er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hen het tegendeel blijkt.

12.2. Goedkeuring van proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat BVG Agency de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
12.3. BVG Agency is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een
eerder ondeugdelijk prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

12.4. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen beide partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in lid 1 van dit
artikel tijdig te doen.

12.5. De prestatie van BVG Agency geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 13: Afwijkingen

13.1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, schets, model of storyboard respectievelijk de proeven, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

13.2. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in alle redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 14: Eigendommen van de opdrachtgever, pandrecht

14.1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die BVG Agency door of vanwege de opdrachtgever toevertrouwd zijn, moet BVG Agency dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.

14.2. Onverminderd het in het eerste lid van dit artikel en elders in deze leveringsvoorwaarde bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.

14.3. De opdrachtgever verleend BVG Agency pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met BVG Agency door hem in in de macht van BVG Agency worden gebracht.

Artikel 15: Intellectueel eigendom

15.1. De opdrachtgever vrijwaart BVG Agency zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht geldend kunnen maken, met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

15.2. De voor de uitvoering van de overeenkomst vervaardigde of gebruikte bronbestanden blijven eigendom van BVG Agency. BVG Agency is niet gehouden genoemde bronbestanden te bewaren en staat niet in voor de geschiktheid daarvan tot hergebruik.

15.3. De opdrachtgever verkrijgt na oplevering van de productie van BVG Agency toestemming (licentie) om de productie te gebruiken in de vorm, omvang, op de wijze en voor het doel als schriftelijk tussen opdrachtgever en gebruiker is overeengekomen.

15.4. BVG Agency is gerechtigd in alle producties zijn naam te vermelden op een daarvoor geëigende plaats. BVG Agency is tevens gerechtigd in iedere productie het symbool © met de naam van de gebruiker en het jaar van eerste openbaarmaking te vermelden. Opdrachtgever is verplicht de productie steeds met inbegrip van naam van BVG Agency en/of andere gegevens openbaar te maken of te verveelvoudigen, behoudens afwijkingen ingevolge voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker.

15.5. In geval van vertoning door of namens opdrachtgever van een door gebruiker vervaardigde of bewerkte productie, mogen beeld en geluid niet afzonderlijk openbaar worden gemaakt, doch is slechts openbaarmaking van beeld en geluid tezamen toegestaan.

15.6. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerving van openbaarmakings-, vertonings-, vastleggings-, of reproductierechten met betrekking tot de muziek en/of tekst die van een productie deel uitmaakt.
15.7. Gebruiker is, onverminderd zijn overige rechten, steeds vrij om de productie of een verveelvoudiging daarvan te gebruiken ten behoeve van zijn eigen publiciteit, promotie, en bij expositie van de productie en daarbij de naam van de opdrachtgever te vermelden, tenzij tevoren tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 16: Overmacht

16.1. Tekortkomingen van BVG Agency in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening genomen. De opdrachtgever kan geen recht op vergoeding van kosten, schade en interesten doen gelden.

16.2. Tekortkomingen van BVG Agency in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen en andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan BVG Agency toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding of opschorting van zijn overige verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

16.3. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van BVG Agency ontslaat BVG Agency van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en interesten kan doen gelden.

16.4. In geval van overmacht zal BVG Agency daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende 8 dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichtingen om van BVG Agency af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst. Het bepaalde in Artikel 7 lid 1 is in dit geval niet van toestemming.

Artikel 17: Aansprakelijkheid

17.1. De aansprakelijkheid van BVG Agency uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.

17.2. BVG Agency is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de schade ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever niet voorzienbaar zou zijn geweest.

17.3. BVG Agency is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.

17.4. Indien BVG Agency inzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem inzake volledig vrijwaren en BVG Agency alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 18: Toepasselijk recht

18.1. De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door het Nederlands recht.

18.2. De bevoegde rechter is de rechtbank in Utrecht.